Política de privacitat

Responsable del tractament de dades

Identitat: Unimedia Technology SLU

NIF: B66934365

Adreça: C/Esteve Terradas, 1, 111A – Parc Tecnològic del Mediterrani (PMT) – 08860 Castelldefels, Barcelona, ​​Espanya

Telèfon de contacte: +34 936 01 40 40

Correu electrònic: info@unimedia.tech

Normativa de gestió de dades

Les nostres activitats es regeixen pel Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), que és el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i sobre la lliure circulació d’aquestes dades, per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), i per la resta de normativa nacional aplicable.

Principis aplicats en el tractament de dades

En el tractament de les TEVES dades personals, Unimedia Technology SLU aplicarà els següents principis que compleixen amb els requisits de la normativa europea de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Unimedia Technology SLU requerirà sempre el TEU consentiment per al tractament de les TEVES dades personals, que pot ser per a una o diverses finalitats específiques de les quals s’informarà prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: Unimedia Technology sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per a la finalitat o finalitats per a les quals es sol·licita.

Principi de limitació del termini de conservació: Les dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a la finalitat o finalitats del tractament.

Principi d’integritat i confidencialitat: Les dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es mantingui la confidencialitat.

Recollida de Dades Personals

Per navegar pel nostre lloc web, no cal proporcionar cap dada personal. Els casos en què es facilitaran dades personals són els següents:

Quan es contacta mitjançant formularis de contacte.
Quan es realitza sol·licituds de consultes i/o serveis.
Quan s’aplica a una oferta de feina.

Els teus drets

Unimedia Technology SLU t’informa que en relació a les teves dades personals tens dret a:

  • Sol·licitar accés a les dades emmagatzemades. Pots preguntar-nos si estem tractant les teves dades i com.
  • Sol·licitar la rectificació o cancel·lació. Pots demanar-nos que actualitzem les teves dades personals si són incorrectes, i les suprimim si ho solicites, ja no són necessàries per al tractament, retirise el teu consentiment, hi hagi un tractament sigui il·lícit o hi hagi una obligació legal de fer-ho. Analitzarem el cas i aplicarem la llei.
  • Sol·licitar la limitació del seu tractament. En aquest cas, únicament seran conservades per Unimedia Technology SLU per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposar-te a la tramitació. Després de la teva sol·licitud d’oposició al tractament, Unimedia Technology SLU deixarà de tractar les dades en la forma que ens indiquis llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar tractant.
  • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades. En cas que vulguis que les teves dades siguin tractades per una altra empresa, Unimedia Technology SLU facilitarà la portabilitat de les teves dades al nou responsable.
  • Retirar el consentiment donat. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment anterior a la seva retirada.

L’exercici d’aquests drets és personal i, per tant, ha de ser exercit directament per l’interessat, sol·licitant-ho directament als titulars.

Seguretat de les dades personals

Unimedia Technology SLU es compromet en el ús de dades, a respectar-ne la confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb la seva finalitat, així com a complir amb la seva obligació d’emmagatzemar-les i adaptar totes les mesures per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Canvis a la política de privadesa

Unimedia Technology SLU es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a canvis legislatius o jurisprudencials. En aquest cas, Unimedia Technology anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb un avís raonable abans de la seva implementació.

Per conèixer la nostra Política de cookies , visita: https://www.unimedia.tech/cookies-policy/

Contacta amb nosaltres

Si tens cap pregunta sobre la nostra Política de privadesa, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

Let’s make your vision a reality!

Simply fill out this form to begin your journey towards innovation and efficiency.

Fem realitat la teva visió!

Només has d’omplir aquest formulari per començar el teu viatge cap a la innovació i l’eficiència.